Samhandel

RUTEC a/s fremstiller og leverer produkter og udfører serviceydelser iht. “Almindelige leveringsbetingelser ” NL 92 og ved montagearbejder ligeledes NML 94.
Begge dokumenter kan tilsendes på anfordring eller downloades hos Dansk Industri DI.dk

TILBUD 
er gældende i 30 dage fra tilbuddets afgivelse, medmindre andet er angivet.

PRIS
Tilbud er afgivet efter tilbudsdagens gældende pris-index. RUTEC a/s er berettiget til at ændre prisen indtil levering med den merudgift, ændringer i f.eks. råvarepriser, valutakurser, fragt, overenskomstmæssige lønninger og offentlige afgifter har medført for RUTEC a/s. Alle priser er excl. moms, med forbehold for eventuelle tilkommende offentlige afgifter. Priserne gælder ab lager Lystrup eller speditørlager andetsteds i Danmark, excl. transportforsikring.

FRAGT OG EMBALLAGE
Fragt og standardemballage debiteres særskilt.

BETALINGSBETINGELSER
15 dage netto.
Ved betaling senere end forfaldsdato, forrentes fakturabeløbet med 2% pr. påbegyndt måned. Betalings- og leveringsbetingelserne er forudsat, at tabsrisikoen på alle fordringer kan afdækkes i forsikringsselskab på normale præmievilkår.

MANGLER
Udbedring af mangler ved købers foranledning for RUTEC a/s’ regning kan kun finde sted efter forudgående skriftlig aftale.

LOVVALG OG VÆRNETING
Enhver tvist mellem parterne skal afgøres efter dansk ret og med Sø- og Handelsretten i København som værneting. Såfremt sagen ikke henhører under Sø- og Handelsrettens kompetence, skal retten i Aarhus være værneting.